0
0
Koszyk

Dodaj do koszyka przedmioty i kup je szybko i wygodnie.

Poszukujesz dofinansowania na zakup sprzętu medycznego?
Pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności.
Infolinia Akson
695 889 669.


Poniżej lista lekarzy wystawiających zlecenia NFZ:

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) refunduje wyroby medyczne do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit, to udział własny Pacjenta jest liczony od tej ceny. Jeżeli cena wyrobu wybranego przez Pacjenta jest wyższa niż ta określona limitem, dopłaca on różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja wyrobu medycznego przysługuje Pacjentowi na konkretny okres i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez osobę uprawnioną kolejnego zlecenia. 

Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość ubiegania się o skrócenie okresu użytkowania niektórych wyrobów medycznych, wprost wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, na podstawie wniosku wystawionego przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia. 

Przywołane rozporządzenie określa kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu, tj.:

  1. U osób dorosłych w przypadku zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane;
  2. U dzieci do 18 roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
  • zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
  • rehabilitacji,
  • rozwoju fizycznego.

Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego, wystawiony przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne, zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu. Wystawiony wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego, wraz z prawidłowo wystawionym zleceniem na wyrób medyczny, należy złożyć w Oddziale  Funduszu, w którym Pacjent jest zarejestrowany.

Refundacja NFZ na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, przysługuje każdej osobie ubezpieczonej w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ale można także starać się o dodatkowe fundusze z innych instytucji, jak PCPR lub MOPS. Proces postępowania znajduje się w odpowiednich zakładkach:

NFZ 

PCPR/MOPS/PFRON

Likwidacja BarierROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

zmiany od 03.03.2018r:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.